هیات مدیره در دویست و چهل و چهارمین جلسه خود مورخ 26/12/1399 بر اساس مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی اعضاء کمیته های تخصصی خود را بشرح ذیل انتخاب نمود:

کمیته انتصابات:
این کمیته که زیر نظر هیات مدیره می باشد وظیفه شناسایی افراد واجد شرایط برای تصدی پست های مدیریتی و انتخاب یا عزل مدیران و روئسا شرکت می باشد.

کمیته ریسک:
این کمیته که زیر نظر هیات مدیره می باشد مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسک‌های شرکت است و با هدف الزام به بررسی دوره ای عملکرد شرکت در رابطه با کنترل انواع ریسک ها و بر اساس سیساستهای شرکت ایجاد شده است.

کمیته جبران خدمت:
این کمیته زیر نظر هیات مدیره می باشد با هدف نظارت بر حقوق و مزایای مدیران، رؤسا و پرسنل و اطمینان از اینکه پرداخت‌ها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در دستور العمل پرداخت حقوق و جبران خدمت آمده است، می‌باشد.

کمیته حسابرسی:
این کمیته که زیر نظر هیات مدیره می باشد با هدف اجرای نظارت بر کار حسابرس داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات‌مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق‌الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌ها و کاستی‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی ‌شده از سوی حسابرسان در تاریخ 16/07/1391در شرکت پتروشیمی پردیس ایجاد شده است.
شرح وظایف اعضاء کمیته حسابرسی در منشور این کمیته که به تصویب هیات مدیره رسیده است می باشد.
اعضاء این کمیته مطابق با مفاد منشور در سال مالی منتهی به 31/06/1402 اقدام به برگزاری تعداد 8 جلسه نموده است که شرح کامل  مذاکرات در صورت جلسات آمده است.
دبیر این کمیته مدیر حسابرسی داخلی می باشد که مطابق با منشور کمیته اقدام به برگزاری ماهانه جلسات و تهیه صورت جلسه می نمایند.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0